انواع سالنامه

سالنامه میتواند به حالات گوناگون تهیه و طراحی شود ولی به استثنا موارد فانتزی سالنامه به سه حالت عمده طراحی و ارائه میشود: ۱-رومیزی ۲-دیواری ۳-کتابی سالنامه رومیزی سالنامه های رومیزی را می توان به صورت تک برگ ، چهار برگ و دوازده برگ طراحی کرد .ابعاد سالنامه رومیزی معمولا حدود قطع A5 انتخاب میشود اگرچه ممکن این ابعاد به قطع مربع یا مستطیل یا ابعاد آزاد دیگر تغییر یابد. در صورتی که مسائل اقتصادی سبب شوند سالنامه رومیزی به صورت تک برگ ارائه شود [...]

اطلاعات بیشتر