• توضیحات

توضیحات

  • یک روز در یک صفحه
  • سایز رقعی
  • جلدسخت سلفونی
  • کاغذ۷۰ گرم سفید