• توضیحات

توضیحات

یک روز در یک صفحه

سایز رقعی

جلد نرم

کاغذ ۷۰ گرم کرم

رنگنبدی:

طوسی: ۱۹۴۸۱

قهوه ای تیره : ۱۹۴۸۲

قهوه ای روشن: ۱۹۴۸۳