• توضیحات

توضیحات

یک روز در یک صفحه

سایز رقعی

جلد نرم

کاغذ ۷۰ گرم کرم

کد ها: ۱۹۴۶۳      ۱۹۴۶۲        ۱۹۴۶۱

با رنگ بندی متفاوت