• توضیحات

توضیحات

  • یک روز در یک صفحه
  • سایز اروپایی
  • جلدسخت چرم
  • کاغذ۷۰ گرم سفید